BELEIDSPLAN 2018 – 2021                                                                stichting  ART IN OISTERWIJK

 

 

INLEIDING

‘ Art in Oisterwijk ‘ (AIO) is een tweejarig kunstfestival vol beleving, educatie en publieksparticipatie. Vanuit een wisselende thematiek wil ‘ Art in Oisterwijk’  een (inter)nationaal publiek aanspreken. Een museum op straat met monumentale en museale beelden samengebracht in een openluchttentoonstelling in het hart van Oisterwijk. ‘ Art in Oisterwijk’  ontwikkelt culturele cross-overs; verbindingen tussen divers kunstvormen met als doel bezoekers op verschillende manieren naar de getoonde kunst te laten kijken en beleven. Vanuit beeldende kunst naar muziek, dans, film, video en licht. Artistieke cross-overs met internationale en nationale kunstenaars als katalysator voor prof. en amateur. Met als motto ‘ de hoogste artistieke kwaliteit met de laagste drempel’. Een sculptuurfestival dat verleidt en uitdaagt voor iedereen + meer. Vrij toegankelijk voor iedereen; alle kunstliefhebbers maar ook specifiek jongeren, ouderen en bijzondere doelgroepen zoals groepen met een belemmering in welke zin dan ook.

 

TERMIJN VAN DIT BELEIDSPLAN

Dit beleidsplan heeft betrekking op de twee komende edities van ‘ Art in Oisterwijk’  in 2019 en 2021 en is gemaakt voor een periode van vier jaar.

 

MISSIE, VISIE & STRATEGIE

Statutair heeft de stichting ‘ Art in Oisterwijk ‘ tot doel: het promoten en bevorderen van kunst in Oisterwijk en omgeving: in het bijzonder voor en door jonge kunstenaars, waarbij de moderne kunst dichter bij het publiek  wordt gebracht. ‘ Art in Oisterwijk’  wil in drie edities uitgroeien tot een spraakmakend kunstfestival voor een breed (inter)nationaal publiek: de hoogste kwaliteit met de laagste drempel!

‘Kunst als middel’ is geen alledaagse benadering. Natuurlijk staat de schoonheid van de kunst centraal: ook in onderlinge samenhang. Maar AIO wil meer en vooral laten zien dat kunst in veel vormen en als katalysator betekenis kan hebben. In de verbinding naar andere culturele sectoren bijvoorbeeld maar zeker ook in wat kunst voor een ieder kan doen. Verwondering en bewondering moet in dit sculptuurfestival vooral ook leiden tot betrokkenheid en deelname van minder voor de hand liggende doelgroepen. Voor ouderen bijvoorbeeld die op een of andere manier aan de rand of buiten de maatschappij staan. Juist voor hen kan kunst zo veel betekenis hebben, betekenis die schoonheid overstijgt. Maar ook voor jongeren die steeds minder in aanraking komen met kunst. Ook voor hen moet het een project zijn van niet alleen kijken maar ook zelf doen ‘en samen met anderen meedoen. ‘ Art in Oisterwijk’  wil die vestibule zijn en vindt zeker vanuit die optiek aansluiting bij en participatie door het onderwijs uitermate belangrijk. ‘Art in Oisterwijk’ als  toegang naar  ‘meedoen’: in denken en doen! Op een andere, vooral verrassende manier!

 

HUIDIGE SITUATIE

In 2017 organiseerde AIO de eerste editie onder de titel: Me, Myself & Ik. Met meer dan 150.000 bezoekers. In twee weken tijd bleek dit initiatief een doorslaand succes. Dit vraagt om een structureel vervolg: een verdere professionalisering van een tweejaarlijks sculptuurfestival dat inspeelt op een actueel thema en waarbij het publiek op een laagdrempelige en betekenisvolle manier met moderne kunst in aanraking kan komen. Op basis van het eerste succes is het draagvlak onder burgers, bedrijfsleven en de gemeente Oisterwijk hoog. Vooral het onderling verbinden en de verbeelding spraken de bezoekers aan. De wens naar een structureel, tweejaarlijks, vervolg is groot. Daar zet de stichting ‘ Art in Oisterwijk’  zich momenteel voor in.

 

ACTIVITEITEN VAN DE ORGANISATIE

De basis van Art in Oisterwijk is een beeldententoonstelling op straat. Daarnaast wordt gezocht naar culturele cross-overs in verschillende disciplines. Vanuit beeldende kunst worden verbindingen gelegd met muziek, dans, film en video. De mix van kunstvormen die met elkaar het festivalthema bepalen moeten bijdragen tot een nieuwe kunstbeleving en uitnodigen om deel te nemen. Belangrijkste werkdoelen voor de komende jaren zijn:

 

>  professionalisering

>  vergroten van finaciële onafhankelijkheid

>  groei en  internationalisering

 

ORGANISATIE

‘ Art in Oisterwijk’ wordt georganiseerd door de stichting  ‘Art in Oisterwijk’. Alle werkzaamheden in de organisatie worden op vrijwillige basis uitgevoerd onder leiding van Bert Huls (directeur van de organisatie). De organisatie heeft de beschikking over een groot aantal vrijwilligers. Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering wordt externe professionele deskundigheid ingehuurd. Creatief kan de organisatie  terugvallen op een aantal adviseurs en musea.

 

BESTUUR

Het bestuur van de stichting ‘ Art in Oisterwijk’ bestaat uit 5 leden:

drs. A.L.M. Nelissen – voorzitter

mr. E.P.G. Kamps – secretaris

F.J. Tabbers – penningmeester

H.A.M.G. van Laarhoven

F. Eerhart

 

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

FINANCIEN

Stichting Art in Oisterwijk werft op verschillende manieren gelden. Enerzijds vanuit fondsen, daarnaast middels sponsoring en donaties. Voor de fondsenwerving en sponsorwerving maakt ‘ Art in Oisterwijk’  gebruik van twee gerenommeerde bureaus. ‘ Art in Oisterwijk’  werkt uitsluitend op basis van een sluitende begrotingen en wil een beperkt financieel reserve opbouwen dat gebruikt kan worden voor de opstartkosten van de eerst volgende editie.

 

Bert Huls

September 2018